UPS EMERSON

UPS PSA600-BX 600VA / 360W (DÙNG CHO DESTOP)

Mã sản phẩm: PSA600-BX 600VA / 360W

UPS PSA600-SOHO 600VA/360W

Mã sản phẩm: PSA600-SOHO 600VA/360W

UPS PSA1000-BX 1000VA / 600W

Mã sản phẩm: PSA1000-BX 1000VA / 600W

UPS PSA500MT3-230 500VA / 350W

Mã sản phẩm: PSA500MT3-230 500VA / 350W

UPS PSA650MT3-230

Mã sản phẩm: PSA650MT3-230

UPS PSA1000MT3-230 1000 VA / 600W

Mã sản phẩm: PSA1000MT3-230 1000 VA / 600W

UPS PSA1500MT3-230 1500VA / 900W

Mã sản phẩm: PSA1500MT3-230 1500VA / 900W

UPS PS1000RT3-230 1000VA / 900W

Mã sản phẩm: PS1000RT3-230 1000VA / 900W

UPS PS1500RT3-230 1500VA / 1350W

Mã sản phẩm: PS1500RT3-230 1500VA / 1350W

UPS PS2200RT3-230 2200VA / 1980W

Mã sản phẩm: PS2200RT3-230 2200VA / 1980W

UPS PS3000RT3-230 3000VA /2700W

Mã sản phẩm: PS3000RT3-230 3000VA /2700W

UPS GXT-1000MTPlus230 1000VA / 800W

Mã sản phẩm: GXT-1000MTPlus230 1000VA / 800W

UPS GXT-2000MTPlus230 2000VA / 1600W

Mã sản phẩm: GXT-2000MTPlus230 2000VA / 1600W

UPS GXT-3000MTPlus230 3000VA / 2400W

Mã sản phẩm: GXT-3000MTPlus230 3000VA / 2400W

UPS GXT-1000LMTPlus230 1000VA / 800W (KHÔNG CÓ ACQUY)

Mã sản phẩm: GXT-1000LMTPlus230 1000VA / 800W

UPS GXT-2000LMTPlus230 2000VA / 1600W (Không có Acqui)

Mã sản phẩm: GXT-2000LMTPlus230 2000VA / 1600W (Không có Acqui)

UPS GXT-3000LMTPlus230 3000VA / 2400W (Không có Acqui)

Mã sản phẩm: GXT-3000LMTPlus230 3000VA / 2400W (Không có Acqui)

UPS GXT4-1000RT230 1000VA / 900W   

Mã sản phẩm: GXT4-1000RT230 1000VA / 900W   

UPS GXT4-2000RT230 2000VA / 1800W

Mã sản phẩm: GXT4-2000RT230 2000VA / 1800W

UPS GXT4-3000RT230 3000VA / 2700W

Mã sản phẩm: GXT4-3000RT230 3000VA / 2700W

Liên kết quảng cáo

Đối tác - Khách hàng: