UPS EMERSON

UPS GXT4-5000RT230 5000VA / 4000W

Mã sản phẩm: GXT4-5000RT230 5000VA / 4000W

UPS GXT4-6000RT230

Mã sản phẩm: GXT4-6000RT230

UPS GXT4-10000RT230 

Mã sản phẩm: GXT4-10000RT230 

UPS 01201056 5000VA / 4500W

Mã sản phẩm: 01201056 5000VA / 4500W

UPS 1200858 6000VA / 4800W

Mã sản phẩm: 1200858 6000VA / 4800W

UPS 01201057 5000VA / 4000W (Long Back-up)

Mã sản phẩm: 01201057 5000VA / 4000W (Long Back-up)

UPS 1200859 6000VA / 4800W (Long Back-up)

Mã sản phẩm: 1200859 6000VA / 4800W (Long Back-up)

UPS 01200610 10000VA / 9000W (Không có Acqui)

Mã sản phẩm: 01200610 10000VA / 9000W (Không có Acqui)

UPS 01200679 10000VA / 9000W (Long Back-up)

Mã sản phẩm: 01200679 10000VA / 9000W

UPS 1200782 20000VA / 18000W (Long Back-up)

Mã sản phẩm: 1200782 20000VA / 18000W (Long Back-up)

UPS '01201363 10000VA/9000W- Backup 8 Phút

Mã sản phẩm: '01201363 10000VA/9000W- Backup 8 Phút

UPS '01201077 10000VA/9000W- Backup 23 phút

Mã sản phẩm: '01201077 10000VA/9000W- Backup 23 phút

UPS '01201375 10000VA/9000W-Backup 57 phút

Mã sản phẩm: '01201375 10000VA/9000W-Backup 57 phút

UPS '01201073 20000VA/18000W Backup 8 phút

Mã sản phẩm: '01201073 20000VA/18000W Backup 8 phút

UPS '01201372 20000VA/18000W Backup 15 phút

Mã sản phẩm: '01201372 20000VA/18000W Backup 15 phút

UPS '01201373 20000VA/18000W Backup 23 phút

Mã sản phẩm: '01201373 20000VA/18000W Backup 23 phút

UPS '01201310 30000VA/27000W Backup 15 phút

Mã sản phẩm: '01201310 30000VA/27000W Backup 15 phút

Liên kết quảng cáo

Đối tác - Khách hàng: